FR   NL

ENTRANZE Projektiesittely

Tausta

Eurooppalainen lainsäädäntö, kuten rakennusten energiatehokkuusdirektiivi (EPBD) sekä uusiutuvan energian direktiivi (RED) edellyttävät, että jäsevaltiot kehittävät kunnianhimoista politiikkaa rakennusalalla. Integroitujen ohjauskeinoyhdistelmien kehittäminen lähes nollanenergiarakennusten (NZEB) ja uusiutuvaan energiaa perustuvan lämmön ja viilennyksen tukemiseksi on olennaista kunnianhimoisten energiatehokkuus- ja CO2 päästövähennysten aikaansaamiseksi rakennusalalla. Tämä koskee erityisesti olemassa olevien  rakennusten peruskorjauksia.

Uusittu EPBD edellyttää, että vuodesta  2019 lähtien kaikki julkisen sektorin omistamat ja käyttämät rakennukset ovat lähes nollaenergiarakennuksia  ja vuoden 2020  loppuun mennessä kaikkien uusien rakennusten on oltava lähes nollaenergiarakennuksia. Koska Euroopassa on niin monenlaisia rakentamiskulttuureita ja ilmasto-olosuhteita, EPBD ei kuitenkaan määrittele yhtenäistä tapaa lähes nollaenergiarakennusten toteuttamiseksi. Se edellyttää, että jäsenvaltiot laativat yksityiskohtaiset kansalliset tiekartat, jotka sopiva kansallisiin, alueellisiin ja paikallisiin oloihin.

Hankkeen tavoitteet

ENTRANZE- hankkeen tavoitteena on aktiivisesti tukea julkista ohjausta tuottamalla tarvittavaa tietopohjaa, analyysejä ja ohjeita. Pyrkimyksenä on nopean ja voimakkaan lähes nollaenergiarakentamisen ja uusiutuvaan energiaan perustuvan lämmityksen ja viilennyksen läpimurron aikaansaaminen kunkin maan rakennuskannassa.  Hankkeen tavoitteena on tuoda päätöksentekijöiden käyttöön eurooppalaista rakennusalan asiantuntemusta, joka auttaa tuottamaan kunnianhimoisia mutta myös toteuttamiskelpoisia ohjauskeino¬yhdistelmiä ja tiekarttoja.

Hankkeen tärkeintä sisältö on vuoropuhelu päättäjien ja asiantuntijoiden kesken yhdeksässä maassa, jotka yhteensä kattavat yli 60% EU-27:n rakennuskannasta. Aineistoa, skenaarioita ja suosituksia kehitetään EU-27-maille sekä Kroatialle ja Serbialle.

Sisältö

Hanke tukee evidenssiperusteista politiikan tekoa tarjoamalla
The project will allow for evidence based policy making by providing

  • Verkkopohjaisen tietokarttatyökalun, joka tuo käyttäjälähtöisesti saataville rakennusdataa, energiatarveindikaattoreita ja skenaariotuloksia;
  • Analyysejä NZEB-ratkaisujen kustannusoptimaalisesta tasosta;
  • Näkymän ohjauskeinoyhdistelmistä, joiden avulla pyritään NZEB-tasoon;
  • Senaariomallinnuksia vuoteen 2030 (eri ohjauskeinoyhdistelmille perustuen kansallisten ohjausryhmien tarpeisiin);
  • Vertailevia kansainvälisiä politiikka-analyysejä.

Hankeen tuloksia levittämällä siirretään tulokset muihin maihin sekä EU-tasolle.

Hyödyt

Poliittisesta ohjauksesta vastaavat sekä muut sidosryhmät

  • saavat perusteellisen ymmärryksen ohjauskeinojen vaikuttavuudesta tuettaessa syviä peruskorjauksia ja uusiutuvaan energiaan perustuvan lämmön ja viilennyksen lisäämistä sekä näkökohtia ohjauskeinojen suunnitteluun;
  • saavat laajan tietovarannon päätöksentekoon. Näin varmistetaan läpinäkyvyys ja vahvistetaan rakennusalan pitkän aikavälin näköaloja;
  • ovat tiiviisti mukana prosessissa ja asian perinpohjaisessa pohdinnassa;
  • oppivat toisten maiden kokemuksista.

Pyrkimyksenä on tarjota vakaa tietopohja NZEB-rakennusten sekä uusiutuvan energian lisäämiseksi rakennusten peruskorjauksessa.

Hankkeen kesto

huhtikuu 2012 – syyskuu 2014

Hankeosapuolet ja kattavuus

Projektin koordinaattorina toimii Energy Economics Group, Vienna University of Technology. Partnereita ovat: National Consumer Research Centre (FI), Fraunhofer Society for the advancement of applied research (DE), National Renewable Energy Certre (ES), end use Efficiency Research Group, Politecnico di Milano (IT), Öko-Institut e.V. (DE), Sofia Energy Agency (BG), Buildings Performance Institute Europe (BE), Enerdata (FR), SEVEn, The Energy Efficiency Center (CZ).

Hanke kattaa koko EU-27:n (+ Kroatian and Serbian). Tärkeimmät kohdemaat ovat ne, joista on mukana hankeosapuolia.

 

CONTACTS | ABOUT US