FR   NL

Представяне на проект ENTRANZE

Политики за насърчаване преминаването към сгради с близко до нулевото потребление на енергия в Европа (ENTRANZE)

Контекст

Европейското законодателство, като например Директивата за енергийни характеристики на сградите (EPBD) и Директивата за възобновяема енергия (RED), изискват от държавите-членки да разработят амбициозни политики в сградния сектор. Интелигентното разработване на пакети за интегрирана политика подкрепяща сградите с близко до нулевото потребление на енергия (NZEB), и отоплението и охлаждането с възобновяеми източници (RES-H / C) ще бъде от решаващо значение за постигане на амбициозни енергийни спестявания и на намаляване на емисиите на CO2 в сектор „сгради”. Това се отнася до голяма степен и за реновирането на вече съществуващи сгради.


Обновената EPBD поставя изисквания от 2019 г. нататък всички нови сгради, обитавани или собственост на публичната власт да са сгради с близко до нулевото потребление на енергия, а до края на 2020 г. такива да бъдат и всички нови сгради. Въпреки това, като отчита фактът, че всяка европейска страна притежава своите културни и климатични различия по отношение на архитектурата и строителството на сградите, EPBD оставя възможност всяка държава сама да реши и да изработи конкретна национална пътна карта, отчитайки националните, регионалните и местни особености и условия, с цел прилагането на тази директива.

Цели на проекта

Целта на ENTRANZE е да подкрепя активно създаването на политики в тази насока, чрез предоставяне на данни, анализи, насоки за постигане на бързо и сигурно навлизане на сградите с нулево потребление на енергия и ВЕИ технологиите сред съществуващия национален сграден фонд. Чрез проекта се цели да се свържат експерти от строителните браншове на европейски изследователски и академични центрове с държавни политици и ключови играчи, с идеята да създадат амбициозни, но все пак реалистични и проверени доказателства, политики и пътни карти. Ключовата част на проекта представлява диалог с политици и експерти, и ще се фокусира върху 9 страни от ЕС, покривайки над 60% от сградния фонд в тях. Данни, сценарии и препоръки също ще бъдат предоставени на всичките 27 страни-членки (+ Хърватия и Сърбия).

Съдържание

Проектът ще помогне за формиране на базирани на доказателства политически решения, като предостави:

  • Онлайн сайт с база данни и полезни линкове към други страници с информация за сгради, индикатори за потребление на енергия и прогнозни резултати;
  • Анализи отчитащи оптимални ценови нива на сградите с нулево потребление на енергия;
  • Систематизиран политически набор от интегрирани принципи, целящ достигането на стандарт за сградите с нулево потребление на енергия;
  • Сценарии, направени на базов модел за периода до 2030 г. (за различни политически условия формирани след дискусии с политици);
  • Политически анализи на база международно сътрудничество.

Дейностите по разпространяване ще пренесат съответните резултати в други страни и на ниво ЕС.

Ползи

Политици и други ключови играчи ще:

  • Получат задълбочени знания за влиянието на политическите инструменти за подкрепа на процеса на реновиране и повишаване използването на ВЕИ технологии, както и техния специфичен дизайн (ще бъдат разработени подробни елементи по изпълнение на тази политика);
  • Ще имат достъп до широк набор от данни свързани с процеса на вземане на решения, което автоматично означава прозрачност и осигуряване на доверие в дългосрочен план в сградния сектор;
  • бъдат силно въвлечени в процеса и в задълбочени дискусии;
  • черпят опит от други страни.

Надяваме се, че това ще осигури една стабилна основа за по-широкото навлизане на сградите с нулево потребление на енергия и в частност на ВЕИ технологите при реновиране на сградите.

Продължителност на проекта

Април 2012 – Септември 2014

Партньори по проекта и обхват

Координатор на проекта е Групата по икономика на енергетиката към Технически университет във Виена. Партньори по проекта са: Национален изследователски център на потребителиете (Финландия), Фпанхоферското общество за напредък на приложните изследвания (Германия), Национален център за Възобновяема енергия(Испания), Група за изследване на крайното енергопотребление към Политехническия университет в Милано (Италия), Институт „Öko-Institut e.V”. (Германия), Софийска енергийна агенция – СОФЕНА (България), Европейски институт за характеристики на сградите (Белгия), ENERDATA (Франция), Център за енергийна ефективност SEVEn (Чехия).


Проектът ще покрие всичките 27 страни-членки на ЕС (+Хърватия и Сърбия). Целевите държави са държавите – страни по проекта.

CONTACTS | ABOUT US