FR   NL

Projekt ENTRANZE

Úvod

Evropské právní předpisy, jako například Směrnice o energetické náročnosti budov (EPBD2) a Směrnice o obnovitelných zdrojích energie (RED) ukládají členským státům vypracovat ambiciózní plány v odvětví stavebnictví. Inteligentní návrh integrovaných balíčků opatření (i politických) na podporu budov s téměř nulovou spotřebou (TNSE nebo NZEB) a obnovitelné zdroje vytápění a chlazení (OZE-Vyt/Chl nebo RES-H/C), bude mít zásadní význam pro dosažení ambiciózních cílů v podobě snížení spotřeby energie a emisí CO2 ve stavebnictví. Toto, při podílu stávajících budov, platí zejména pro jejich rekonstrukce.


Novelizovaná Směrnice EPBD2 požaduje od roku 2019, aby všechny nové budovy vlastněné a užívané orgány veřejné moci, byly ve standardu budov s téměř nulovou spotřebou energie (NZEB) a aby od roku 2021 byly v tomto standardu řešeny všechny nové budovy. Vzhledem k rozmanitosti klimatických podmínek, obvyklých stavebních technologií v jednotlivých částech Evropy, i v souladu s kulturními rozdíly, Směrnice EPBD2 nestanovuje konkrétní jednotný přístup k definování NZEB. Členské státy musí samy vypracovat zvláštní národní plány (national roadmaps), které odrážejí vnitrostátní, regionální nebo místní podmínky a pomohou tak přesněji definovat NZEB, odpovídající podmínkám a možnostem dané země, tj. mimo jiné na nákladově optimální úrovni.

Cíle projektu

Cílem projektu ENTRANZE je aktivně podporovat tvorbu souvisejících předpisů a politiky zajištěním potřebných dat, analýz a manuálů, vedoucích k rychlejšímu šíření budov s téměř nulovou spotřebou a využívání OZE také na existujícím stavebním fondu. Záměrem projektu je propojit stavební odborníky z oblasti výzkumu a akademické sféry s osobami s rozhodovací pravomocí a dalšími zainteresovanými stranami s cílem vybudovat sice ambiciózní, ale zároveň reálné, předpisy, požadavky a plány vývoje.

Hlavní součástí projektu je dialog s tvůrci předpisů, odpovědnými osobami v oblasti rozhodování a s odborníky. Projekt se zaměřuje na 9 zemí (Target countries), které pokrývají více než 60% budov v EU-27. Data, scénáře vývoje a vypracovaná doporučení budou vyhotovena rovněž pro EU-27 (plus Chorvatsko a Srbsko).

Obsah

Projekt má umožnit získat potřebná data a znalosti pro optimální rozhodovací proces vytvořením:

 • online mapovacího nástroje, který umožní snadnou formou přístup k datům o typických budovách, o jejich energetických parametrech a k výsledkům modelových scénářů vývoje;
 • analýzy nákladově optimální úrovně pro budovy s téměř nulovou spotřebou energie;
 • přehledu principů, jejichž integrací lze dosáhnout rozumným způsobem téměř nulového standardu budov;
 • modelových scénářů do roku 2030 (pro různá nastavení možných přístupů členských států k dané politice);
 • mezinárodní srovnávací analýzy.

V rámci osvěty (tj. informačních aktivit) se budou získané výsledky sdílet s jinými zeměmi.

Přínosy

Osoby podílející se na tvorbě předpisů a další zúčastněné strany

 • budou podrobně obeznámeni s možnými dopady prováděných rozhodnutí na základě vytvořených variantních scénářů řešení celkových rekonstrukcí budov a využití OZE;
 • získají přístup k široké škále dat, na jejichž základě lze lépe a snáze rozhodovat při tvorbě legislativních podmínek a požadavků. Tím má být zajištěna transparentnost a dá se zajistit větší důvěryhodnost v rozhodovací procesy v dlouhodobějším kontextu;
 • budou moci být součástí procesu tak, aby byli průběžně informováni o vývoji a byli součástí relevantních diskuzí;
 • budou moci čerpat ze zkušeností v jiných zemích.

Doufáme, že tímto vznikne stabilní prostředí, díky němuž bude přechod na tzv. budovy s téměř nulovou spotřebou a využití obnovitelných zdrojů snazší.

Trvání projektu

duben 2012 – září 2014

Partneři projektu a působnost

Koordinátorem projektu je Energy Economics Group z Technické Univerzity ve Vídni, partnery projektu jsou:

 • National Consumer Research Centre (Finsko),
 • Fraunhofer Society for the advancement of applied research (Německo),
 • National Renewable Energy Certre (Španělsko),
 • Efficiency Research Group, Politecnico di Milano (Itálie),
 • Öko-Institut e.V. (Německo), Sofia Energy Agency (Bulharsko),
 • Buildings Performance Institute Europe (Belgie),
 • Enerdata (Francie),
 • SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. (Česká republika).

Svou působností projekt pokrývá nejen téměř celou Evropskou Unii (EU-27), ale také Chorvatsko a Srbsko). Partneři projektu tvoří tzv. cílové země (Target countries), ostatním zemím se projekt bude též, v omezenější míře, věnovat (Focus countries).

 

CONTACTS | ABOUT US